NÁVRAT OZDOB STŘECHY SV. BARBORY

V úterý 27. srpna začala dodavatelská firma BART Corporation z Podbořan osazovat střechu lodi kostela zdobnými plechovými arkýři. Arkýře byly sejmuty při výměně střešní krytiny před 3 lety a otvory po nich provizorně zakryty taškami. Až letos bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovení jejich replik a zpětné osazení. Společnost BART Corporation, která soutěž vyhrála, vzala svůj úkol velice svědomitě. S maximálním podílem ruční práce repliky vyrobila a začala s jejich osazováním. Na snímcích můžete vidět o jak krásnou práci se jednalo a jak obnovené arkýře sv. Barboře sluší. V příštích dnech budou domontovány ještě zbývající menší arkýře do střechy věže kostela.

Benedicamus Domino! Deo gratias.


200. MŠE SVATÁ V NOVODOBÉ HISTORII SV. BARBORY

V sobotu 17. srpna jsme u sv. Barbrory oslavili malé jubileum - 200. mši svatou od jejího požehnání a uvedení do liturgického života J. E. Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým, v září 2015.

Mši svatou celebroval stále ještě novokněz R. D. Václav Sládek, O.Cr., který pochází z Chomutova a Jirkova, a do konce července sloužil jako farní vikář v Boru u Tachova. Koncem srpna odjíždí do Vídně, kde posílí řádovou komunitu Křížovníků s červenou hvězdou. K bohoslužbě pozval jako každý týden zvon, k varhanám usedla sl. Basia, která s pomocí paní Milušky celou mši svatou doprovodila hrou a zpěvem, ke kterému se přidalo všech 26 příchozích věřících. Kostelníkovi u oltáře pomohl Jakub, takže celebrant  P. Václav měl k dispozici i kadidlo a vše, co k nedělní bohoslužbě patří. Mše svatá byla obětována na poděkování Bohu za milosti, kterých se našemu kostelu i nám všem dostává, v prosbách věřících byl vzpomenut i pan otvický starosta a všichni otvičtí obyvatelé. Před slavnostním požehnáním zazněl přenádherný hymnus Te Deum laudamus s děkovnou modlitbou.

Věřící se po mši svaté zdrželi na chodníku před portálem, kde paní kostelníková připravila malé občerstvení.

Za krásnou bohoslužbu a příjemné společenství po ní děkujeme všem přítomným a Pánu Bohu.

Benedicamus Domino! Deo gratias.


pátek 24. května 2019

NOC KOSTELŮ 2019 U SV. BARBORY

Již popáté se náš kostel účastnil celoevropské aktivity Noc kostelů, jejímž cílem je přiblížit dění v našich kostelích široké veřejnosti.

Každoročně se snažíme návštěvníkům nabízet to, co se v kostelích skutečně děje. Snažíme se vyhýbat podbízívým aktivitám, které s životem Církve a věřících mají pramálo společného. Naopak nabízíme náš pohled na Boha a našeho Pána Ježíše Krista, a ukazujeme cesty, které k němu mohou vést. Liturgickou hudbu, Slovo Boží, silentium a kontemplaci, společnou modlitbu. Letos jsme se zaměřili na Velikonoční tajemství, jeho předobrazy ve Starém zákoně, Kristovu obět a její význam pro náš každodenní život. Místní k návštěvě pozval náš zvon.

Na žačátku byli příchozí krátce seznámeni s historií našeho kostela a s proměnami, kterými v posledních letech prošel, když se navrátil ke svému prapůvodnímu účelu. Od adventu 2014 jeho portálem prošly již téměř 4000 návštěvníků, přímo liturgie se zúčastnilo za tu dobu ve 188 mších svatých na 2500 věřících.

Veliký dík patří panu Michaelovi, který kostelníkovi pomohl s prezentací našich varhan, které byly rekonstruovány v loňském roce, a příchozím ukázal, co tento náš královský nástroj umí.

V biblické hodince jsme vyslechli Slovo Boží o velikonočních událostech, poté jsme je rozjímali ve třicetiminutovém silentiu. Konec krásného večera předznamenala společná modlitba kompletáře, ukončena zpěvem Vesel se, Nebes Královno! a před půlnocí jsme se rozešli do svých domovů.

Programu se účastnilo celkem 15 návštěvníků. To se může zdát málo. Nás však neskutečně těší, že tito lidé nepřišli za zábavou, na koncert, výstavu nebo divadlo, ale prostě "jen" do kostela... Za to díky Pánu Bohu a jim všem.

Benedicamus Domino! Deo gratias.

(Na fotografování "nebyli lidi", proto jen několik momentek z krásného večera.)


středa 8. května ve 14 hodin

V rámci pietního aktu u zrekonstruovaného pomníku obětem světových válek v Otvicích jej požehnal A.R.D. Miroslav Dvouletý. Pietního aktu se účastnili zástupci obce, Baráčníků a veřejnost.


sobota 13. dubna v 18 hodin

MŠE SVATÁ Z KVĚTNÉ NEDĚLE - ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ VE SLAVNOSTNÍM VSTUPU, PAŠIJE

Od Hossana až po hrob...

Květná neděle je poslední nedělí před Zmrtvýchvstáním Páně a Velikonocemi. Předchází tzv. Svatý týden, který je ukončen Velikonočním triduem, tj. Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou, které mají svoji specifickou liturgii, respektive nemají žádnou (Bílá sobota).

Květná neděle je vzpomínkou na slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma, kdy jej vítaly davy se zelenými palmovými ratolestmi v rukách. Jak posléze celý příběh skončil všichni dobře známe...

I liturgie Květné neděle má svá specifika. Její barva je červená a místo evangelia se čtou Pašije, v tomto roce podle evangelisty Lukáše. Především se však na začátku, resp. před obvyklými mešními obřady, koná průvod, nebo slavnostní vstup, kdy jsou věřícími přinášeny zelené ratolesti, v našich zeměpisných šířkách především jívové (kočičky), aby je kněz požehnal a po celý rok přinášely toto požehnání obydlím a osobám, které si je po mši svaté odnesou. Před Popeleční středou následujícího roku jsou navráceny do kostela, kde jsou spáleny a jejich nově požehnaný popel je svátostinou, kterou jsou věřící označováni na čele či na týle na začátku doby postní.

Celá liturgie má své specifické zpěvy a texty, aby byl připomenut  již zmíněný vstup Ježíše do Jeruzaléma a celý příběh, který poté následoval a skončil uložením Ježíše Nazaretského do hrobu... Ovšem, konec to byl jen zdánlivý.


úterý 2. 4. 2019 od 19 hodin

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS - REGNUM ET IMPERIUM

!!!VYPRODÁNO!!!

Zveme vás ke zcela mimořádnému uměleckému zážitku, umocněnému ambientem našeho pseudogotického kostela.

V rámci našeho cyklu duchovní hudby VocesCaelestes zavítá ke sv. Barboře špičkové a renomované vokální těleso, jeden z předních světových interpretů gregoriánského chorálu, které pod vedením pana Davida Ebena právě tento chorál, který je základním pramenem liturgické hudby, představí v komponovaném programu Regnum et Imperium, jenž vznikl v rámci oslav loňského 100. jubilea naší republiky.

Koncert finančně podpořila kulturní komise Obecního úřadu Otvice a soukromí donátoři.


20. březen 2019

Práce na našem hromosvodu finišují. Dodavatel dnes k vedení hromosvodu připojuje nejvyšší místo kostela sv. Barbory, hromosvodovou tyč kříže nad makovicí na věži. Jarní bouřky mohou přijít, od zítřka už nás hromy-blesky neohrozí. Snad... :-)

Benedicamus domino! Deo gratias.


13. březen 2019

Začínají práce na hromosvodu na sv. Barboře. Bylo sice 13., ale středa, takže ty dva pány na hřebeni střechy lodi ohrožoval jen vítr, který chvílemi opravdu stál za to. Ale modlili jsme se za ně... K tomu slunce a vymetená obloha, nebýt toho větru, tak by jim jeden snad i záviděl :-)


sobota 9. března v 18 hodin

MŠE SVATÁ Z PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ - ŽEHNÁNÍ POPELA A UDÍLENÍ ZNAMENÍ POPELCE

"Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš; a proto se obrať a věř evangeliu!"...

... to je jedna z formulí, které doprovázejí svátostinu udílení popelce. Při ní kněz označuje na čele či na temeni hlavy věřící popelem, který před tím posvětil. Popel je z požehnaných ratolestí z Květné neděle předešlého roku. Má věřícím připomenout pomíjivost času a pomoci jim prožít v usebrání, modlitbě a milosrdenství kající období půstu, který letos začíná na Popeleční středu 6. března, a má člověka připravit na plné a prožité slavení Zmrtvýchvstání Ježíše Krista - Velikonoc. I s pomocí tohoto znamení tak věřící prožívají čtyřicet dnů před Zmrtvýchvstáním v újmě, kterou sami sobě uloží, např. od masa, alkoholu, nebo v jakékoli jiné, kterou si uloží. Období půstu je obdobím, kdy prožíváme spolu s Kristem jeho cestu z pouště do Jeruzaléma, kolem jásajících davů, přes Poslední večeři až po jeho soud, Kalvárii a smrt na kříži. Proto je toto období také obdobím bez svátků, oslav a veselí...


5. leden 2019

V dnešní slavnostní Mši svaté bylo jirkovským děkanem A.R.D. Miroslavem Dvouletým tradičně požehnáno kadidlo, křída a zlato. Požehnanou křídu a kadidlo si v připravených váčcích odnesli jako dar účastníci bohoslužby, aby si mohli označit svá obydlí jako požehnaná nápisem C+M+B+MMXIX. Požehnané zlato si doufáme odnesli pouze ti, kteří si je k požehnání přinesli :-). Ve mši zaněly také tradiční zpívané kalendy, oznamující data pohyblivých církevních svátků v roce 2019.


3. leden 2019

ConsiliumBonum, s.r.o., která zastupuje jirkovské děkanství, oslovila v těchto dnech možné budoucí dodavatele a zahájila tak 4. etapu oprav našeho kostela. S pomocí dotace Ministerstva zemědělství by měly být v tomto roce vráceny do střechy lodi a věže plechové zdobené arkýře, doplněna střešní krytina věže a instalován hromosvod. Příspěvky a modlitby vítány :-). Benedicamus Domino! Deo gratias.


22. prosinec 2018

Pan Sládek z Jirkova dokončil práce na výrobě čtyř sloupků, které scházely na našem oltáři. Sloupky jsou dvou velikostí, s kruhovým osazením na dolní hraně a vyřezávanými hlavami. Pan Sládek je ve své dílně vyrobil ze sto let starého dřeva, aby odpovídaly zhruba stáří oltáře. Dnes sloupky usadil do oltáře, silnější po stranách pseudogotické niky, ve které je umístěna oltářní socha svaté Barbory, slabší po stranách oltáře. Budete-li mít příležitost, všimněte si precizních řezeb na zdobných hlavách. Panu Sládkovi patří nejen veliké poděkování za odvedenou práci, ale i obdiv za jeho řemeslný kumšt. Klobou dolů... Spolu s panem Sládkem jsme tak vyrazili na dlouhou pouť, na jejímž konci snad někdy bude dokonale zrestaurovaný pseudogotický oltář v našen kostele.

Přiložené fotografie vám přiblíží krásu obnovených prvků našeho oltáře.


15. prosinec 2018

Již tradiční Předvánoční setkání s hudbou u svaté Barbory, které spoluorganizuje Obecní úřad Otvice a jeho kulturní komise spolu s římskokatolickým děkanstvím Jirkov, přivedlo do našich kostelních lavic jako každý rok v tuto dobu i řadu našich sousedů, kteří během roku do kostela nechodí. Věřím, že všechny nás dohromady přilákala touha po něčem krásném, co nás dokáže alespoň na několik okamžiků přibrzdit ve shonu, do kterého sami sebe v tento roční čas dostáváme. Sešlo se nás téměř jedno sto. A kdo přišel, neprohloupil. Na posluchače čekala tři vystoupení, každé z trochu jiného "šálku", všechna ovšem předvedená s maximálním nasazením, nepřeslechnutelným umem a vkusem, což nebývá v přehršli "adventních koncertů", s kterými se rok co rok roztrhne nejeden pytel, vždy zvykem. Koncert začal tradičně kostelním zvonem a krátkou fanfárou.

Zahajoval žesťový KT Kvartet z Ostrova nad Ohří, který se nejen pro toto vystoupení proměnil v kvintet, kdy ke dvěma trubkám a dvěma pozounům přibyl saxofon s cílem držet basovou linku. Představení se odvíjelo od Michnovo Nebeských kavalérů až po brazilskou koledu od neznámého autora v duchu překrásných harmonií, z nichž mnohé působily ve spojení s prostorem chrámu skutečně nebesky a důstojně, jiné, např. závěrečné Rolničky v úpravě pro žestě, naopak rozverně. Snad jen právě ona "dodatečná" basová linka by si možná při tomto repertoáru zasloužila namísto precizního saxofonu spíše tubu...

Po zhasnutí presbyteria se k druhému vystoupení rozsvítil kostelní kůr, kde za varhanami usedla paní Sylvie Palkosková, aby doprovodila akustický zpěv a housle pana Martina Černého. Oba dva jsou dobře známi z působení v chomutovském komorním pěveckém sboru Vox Cantabilis, nicméně pro náš koncert zvolili tuto neobvyklou variantu. A zvolili výborně. Při úvodním Es ist ein Ros entsprungen rozkvétaly nejen ony pomyslné růže na našem mariánském oltáři, ale i mnohá srdce v lodi kostela. Náš kůr se tak na několik minut přeměnil v onen kůr Nebeský...

Závěr koncertu patřil Duchovskému pěvěckému sboru, který překvapil nejen šíří svého repertoáru, ale rovněž stejně překvapivou šíří svého věkové složení, kdy jsme mohli slyšet zpěváky od raného školního věku až po seriozní důchodce (snad jsem teď někoho neurazil). S úkolem uzavřít hudební setkání se vyrovnal se ctí a navíc přidal milé překvapení v osobě spontánní gratulantky-členky souboru, která se ukázala být otvickou rodačkou, respektive v Otvicích strávila své dětství.

Nezbývá něž konstatovat, že otvické předvánoční koncerty se zcela jistě začínají řadit k těm, na které stojí za to zajít, a které namísto více či méně umně servírovaného sentimentu nabízejí skutečnou krásu žitého umění a dokáží posluchače naladit do skutečné a pravé nálady očekávání Vánoc. Nikoli vánoc plných marného kýče, ale Vánoc dýchajících opravdovou radostí a láskou, sdílenou se svými bližními. A od nich tato radost a láska vždy, ať vědomě, či nevědomě, tryská dál a mnohem, mnohem výš...

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, kteří vystupovali anebo poslouchali. Paní Sylvii Palkoskové a panu Martinu Černému děkujeme za věnování honoráře našemu kostelu, stejně tak návštěvníkům, kteří přispěli do naší kasičky téměř 1.400,- korunami.

Děkujeme a Gaudete!

(fotografie pořídila slečna Aneta Hutyrová, zvukový záznam pan Martin Černý)


1. prosince 2018

Ve Mši svaté, která otevírala nejen dobu adventní, ale i celý nový liturgický rok, kerý právě 1. nedělí adventní začíná, požehnal Pater Miroslav Dvouletý, jirkovský děkan, čtyři adventní věnce, které si donesli účastníci bohoslužby, a zapálil první svíci. Pro křesťana není adventní věnec jen předvánoční dekorací, ale nese v sobě významnou symboliku a stává se středem rodiny při společných modlitbách, které mají být v době adventní ještě soustředěnější, nežli jindy.


21. listopadu 2018

V rodinné dílně pana Sládka z Jirkova, který se podílel již na obnově našich varhan, byly zahájeny práce na doplnění chybějících prvků našeho novogotického oltáře. Práce na oltáři bude spousta, ale časem se tak, když Pán Bůh dá, dočkáme jeho kompletace a později snad i obnovy povrchové úpravy. Ať panu Sládkovi Bůh k jeho práci žehná!2. listopadu 2018

Po dušičkové pobožnosti na otvickém hřbitově jsme se sešli v kostele sv. Barbory, abychom se společně pomodlili nešpory za zemřelé, t.j. večerní chvály z denní modlitby církve Breviáře, tzv. officia. Officium patří po Mši svaté k nejvýznamnějším liturgickým úkonům katolické církve. Sestává ze souborů hymnů, žalmů, modliteb a čtení, které jsou rozvrženy do průběhu celého dne. Provází tak kněží a řeholníky v církvi po celém světě od procitnutí až po ulehnutí ke spánku. Stále častěji se k této bohoslužbě připojují i laici. Jednotlivé části officia se mohou recitovat, nebo zpívat. A právě zpívané nešpory jsme prožili poprvé i v našem kostele. Vedl je Pater Miroslav Dvouletý, jirkovský děkan, prosby lidu uvedl Pater Leo Gallas O.Cr., chomutovský farní vikář. Příchozích 24 věřících bylo rozděleno do dvou chórů, což přidalo celé bohoslužbě na důstojnosti. Děkujeme kněžím, varhaníkům a zpěvákům, kteří tuto krásnou bohoslužbu připravili, a všem, kteří se jí zúčastnili. Benedicamus Domino! Deo gratias.